Các thành ngữ tiếng Anh trong phim – Phần 4

1. Rock the boat: Say or do something to disturb the situation. Nói hay làm điều gì đó làm xáo trộn tình hình

Why rock the boat
Anh không muốn làm xáo trộn tình hình hiện tại

2. Speak of the devil: To talk about a person and that person appears. Vừa nhắc đến ai đó thì người đó xuất hiện; thiếng quá, vừa nhắc đã tới

Speak of the devil! Hello!
Vừa nhắc đến anh thì anh gọi cho tôi

3. Let the cat out of your bag: Reveal the secret by accident or supprise. Tiết lộ bí mật một cách tình cờ, bất ngờ.
Or allow the secret to be known. Để người khác biết được bí mật

Hey, you let the cat out of the bag, you naughty boy.
Anh nói hết ra bí mật rồi

4. Scratch someone’s back: Do someone a favor in hope that favor will be returned or ask someone a favor and will return it. Giúp ai đó với hi vọng sẽ được đền đáp lại

I scratch your back, you scratch mine
Làm giúp ông ta một ân huệ

5. Let bygones be bygones: Forget about unpleasant things that have happened in the past or forgive someone for something that she or he did in the past. Quên đi chuyện gì không vui trong quá khứ hoặc tha thứ cho ai đó vì lỗi lầm họ đã gây ra trong quá khứ, chuyện gì đã qua hãy để nó qua.

That happened 10 years ago, let bygones be bygones
Chuyện đó đã xảy ra cách đây 10 năm, chuyện gì đã qua hãy để nó qua

I am willing to let bygones be bygones
Tôi sẽ quên đi chuyện cũ

Chúc các bạn thành công!