DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 3

1. Cô Sofija, GV Anh chuyên luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
2. Thầy Rade, GV châu Âu chuyên luyện TOEFL, tiếng Anh trẻ em và TA giao tiếp
3. Thầy Milan, GV châu Âu chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
4. Thầy Jose, GV Anh chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện IELTS
5. Cô Cica, GV châu Âu chuyên dạy TA trẻ em, TA người đi làm và TA thương mại
6. Cô Sol, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm luyện IELTS, dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
7. Cô Sheryl, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm
8. Cô Leilanie, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em và TA thương mại
9. Cô Elena, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm
10. Cô Alma, GV Phil trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
11. Cô Nica, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và TA người đi làm
12. Cô Verna, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh thương mại và luyện IELTS
13. Cô Angelica, GV Phil trên 25 năm kinh nghiệm dạy IELTS, TA trẻ em và người đi làm
14. Cô Romila, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
15. Thầy Gino, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm luyện IELTS, tiếng Anh trẻ em và người đi làm.