DANH SÁCH 15 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 4

1. Thầy Rade, GV châu Âu 20 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh giao tiếp
2. Thấy Sinisa, GV châu Âu 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện IELTS
3. Thầy Allen, Mỹ trên 10 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và luyện thi IELTS
4. Thầy Nick, GV Nam Mỹ trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA giao tiếp và luyện thi IELTS
5. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
6. Cô Mica, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp làm
8. Cô Bea, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm, luyện thi IELTS
9. Cô Ann, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm và luyện thi Ielts
10. Cô Rose, GV Phil trên 10 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp
11. Cô Apol, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp
12. Cô Jaileen, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và người đi làm
7. Cô Gen, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi
13. Cô May, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp
14. Cô Dhav, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp
15. Cô Marie, GV Phil trên 1 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp