DANH SÁCH 20 GV XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 6

1.Thầy Nick, GV Nam Mỹ trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA giao tiếp và luyện thi IELTS
2. Thầy Simon, GV Anh trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA trẻ em và luyện IELTS
3. Thầy John, GV Anh trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp, TA trẻ em và luyện thi IELTS
4. Thầy Allen, Mỹ trên 10 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em và luyện thi IELTS
5. Thầy Milan, GV châu Âu 12 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA thương mại, TA giao tiếp và luyện IELTS
6. Thầy Rade, GV châu Âu 20 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và tiếng Anh giao tiếp
7. Thầy Sinisa, GV châu Âu trên 15 năm kinh nghiệm chuyên dạy TA trẻ em, TA thương mại và luyện thi IELTS
8. Cô Lawrence, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm chuyên dạy tiếng Anh trẻ em và người đi làm
9. Cô Bea, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh trẻ em, và tiếng Anh người đi làm, luyện thi IELTS
10. Cô Felice, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA người đi làm
11. Cô Gen, GV Phil trên 10 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
12. Cô Ann, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
13. Cô Marie, GV Phil trên 8 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
14. Cô May, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
15. Cô Marday, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
16. Cô Carlyn, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em, TA giao tiếp và luyện thi Ielts
17. Cô Daisy, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA giao tiếp, luyện thi IELTS
18. Cô Kate, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
19. Cô Lindy, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm
20. Cô Grace, GV Phil trên 5 năm kinh nghiệm dạy TA trẻ em và TA người đi làm