Đội ngũ giáo viên chất lượng cao tại Skype English

Simon

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Abigail

Trên 16 năm kinh nghiệm giảng dạy

Paul

Trên 40 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rade Bjelan

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Eleanor

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nhật Minh

8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Milan

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sofija

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alexa

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sinisa

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nick

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Cica

Trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy

Daphnie

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Celia

Trên 33 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jaileen

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Kier

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hara

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Candy

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Stelle

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Gerald

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Chatty

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Pearl

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Reena

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Aubrey

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Thanh Thuỷ

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Kristine

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sheena

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jen

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

John

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Aaron

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy

Shang

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Marijo

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Pia

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Marilou

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ann

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jane

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Tessa

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Luchie

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

lLyn

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Alma

Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy

Rose

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy

Grace

Trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bea

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Elena

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Marie

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Gen

Trên 9 năm kinh nghiệm giảng dạy

Maiden

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Hanh Vi

Trên 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Phuc Nguyen

Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nelly Ngọc

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

Bernice

Trên 12 năm kinh nghiệm giảng dạy

Peachy

Trên 17 năm kinh nghiệm giảng dạy

Jayson

Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy

Sheila

Trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy

Angelica

Trên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy